Norsk Geofysisk Forening sin logo Norsk Geofysisk Forening
English
Forside
Årsmøte
Om NGF
Vedtekter
Geophysica Norvegica
Medlemskap
IUGG
Saker
Kontakt
Vedtektene anno 2005 Vedtektene anno 1918

Vedtekter for Norsk Geofysisk Forening

(Etter vedtak 2. september 1918 med endringer vedtatt 25. august 1950, 17. juni 1963, 23. september 1966, 3. september 1981, 19. september 1989 og 8. september 2005)

§1 Formål
Norsk Geofysisk Forening (NGF) har til formål å fremme forståelse og interesse for geofysikk foruten samarbeidet mellom norske forskere i de geofysiske vitenskaper.

§ 2 Medlemskap
NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). NGFs medlemmer tilbys automatisk medlemskap i European Geosciences Union (EGU).

§3 Styre
Foreningens styre består av tre medlemmer: Leder, nestleder og sekretær/kasserer. Styremedlemmer og en revisor velges for 2 år.

§4 Møter
Foreningen skal ha et årlig møte til referat av utførte arbeider og drøftelser av nye. Årsmøtet fastsetter kontingent og foretar valg. Andre møter og arrangementer organiseres ved behov.

§5 Endring av statutter
Disse statutter kan bare endres ved beslutning på årsmøtet etter forslag som minst en måned tidligere er sendt til foreningens medlemmer. For at et endringsforslag skal bli vedtatt, kreves et flertall på to tredjedeler av de avgitte stemmer. Forhåndsstemmer må være inngitt skriftlig til styret før årsmøtet. Totalt avgitte stemmer må utgjøre minst en tredjedel av medlemstallet.


Oppdatert 16. januar 2023. Ansvarlig for siden og kontaktpunkt: